top of page

Alcalde de La Línea de la Concepción: "A lo mejor la solución es legalizar el hachís"

Actualizado: 14 febDoncs, clar que sí, evident, obvi, claríssim, inqüestionable, irrebatible, certíssim!!!: .


Pues, claro que sí, evidente, obvio, clarísimo, incuestionable, irrebatible, ciertísimo!!!:
versió catalana


La millor manera de lluitar contra el narcotràfic és legalitzar-lo

 

 Anem-ho a veure:

 

A totes les societats del món mundial i des de sempre, el recurs a la droga és un sistema per obtenir benestar és a dir salut. L’us de la droga ha estat i  és un comportament normal a totes les societats des de que el món és món i part de l’estranger.

Tal com deia  Jervis: "en la cultura occidental contemporánea tienen difusión prácticamente universal cuatro tipos de drogas, hasta tal punto que la intoxicación crónica de dichas sustancias tiene carácter de epidemia: el alcohol, los psicofármacos, el tabaco y las bebidas que contienen cafeina. Es difícil imaginar qué es lo que sucedería en una gran ciudad de Occidente si un día desaparecieran de pronto esos cuatro tipos de drogas: probablemente la estructura social entera se tambalearía" 

 

 

Ara bé, hi ha dos casos en els que el recurs a la droga no aporta salut ni benestar

 • quan hom hi té una relació excessiva hi ha addicció i  dependència.

 • No totes les drogues són de lliure disponibilitat en el mercat: n’hi ha d’il.legals.

 

Parlem només de  la il.legalitat:

 

Hi ha drogues legals -per exemple les quatre abans esmentades per Jervis- i drogues il.legals (també se les anomena drogues institucionalitzades i no institucionalitzades):

les primeres

 • estan integrades en la cultura,

 • tenen un mercat legal,

 • estan ± recolzades i reconegudes socialment (publicitat, sponsorització de manifestacions de tipus cultural o esportiu),

 • no fan por i  no se les sòl anomenar "drogues".

les segones

 • no pertanyen a la cultura de pertinença,

 • no tenen un mercat legal,

 • no estan recolzades i reconegudes socialment,

 • fan por i se les anomena "drogues"...

La distinció entre legals i il.legals no depèn de la  perillositat perquè hi ha drogues legals tant o més perilloses (i addictives) que les il.legals.

 

Independentment dels problemes de dependència (que es poden donar amb les drogues legals i les il·legals), la relació  amb la droga il·legal pateix un efecte pervers, que és  la criminalització.

Una altra cosa seria la discussió sobre la funcionalitat de tenir drogues il.legals i droggaadictes depreciats/desviats/criminalitzats:

 • gràcies a elles/ells existeixen els empresaris morals   

 • assenyalen els límits que no es  poden traspassar, i serveixen de cohesió als normals

 • mobilitzen poderosos sentiments col.lectius... i

 • poden fer dels seus consumidors caps d’esquella (caps de turc) de tots els mals del món (cosa sempre molt útil)

 

 

 

Societat i droga, causes i efectes:

 

causes:

Hi ha diverses explicacions de la necessitat de la droga, per exemple les següents:

 • La societat es desigual i les relacions socials generen constantment conflictes i contradiccions. El recurs a les drogues és una de les maneres d’afrontar-ho.

 • la permanent tensió entre "seny" i "rauxa" (entre raó i emoció) sobre tot a les nostres societats occidentals.

 

Veient-ho amb més detall només pel que fa a les dues primeres estructures que són les més potents (població i economia)

 

tensions demogràfiques:

 • Increment de la població: més gent per a recursos escassos, i més interessos contraposats que generen tensions i més probabilitat d'ús de droga (legal i il·legal)

 • Més esperança de vida: creixement dels grups d'edat i socialització transversal. Una cultura juvenil hermètica es relaciona amb la droga (legal i il·legal) de dues maneres: o droga exploració (confrontació amb el món) o droga explosió (desinhibició, hedonisme)

 • Més vells: conservadorisme i medicalització o (creixent ús de la droga legal que pot arribar a la dependència)

 • Migracions i exclusió: alta probabilitat de "trapicheo" per poder sobreviure (per exemple comerciant o consumint drogues)  

Tensions econòmiques:

 • Un sistema econòmic de lliure competència és estructuralment anòmic  per la lògica del guany i la tensió entre objectius i mitjans:  ús massiu de la droga legal i ús de les drogues  il·legals de rendiment i estatus

 • Un sistema econòmic de lliure competència és factor de desigualtat/exclusió:  ús massiu de la droga il·legal (tràfic i consum) i consum de la legal

 • Un sistema econòmic de lliure competència és factor d'anomia individual: ús massiu de la droga legal i il·legal (el “soma” de Huxley al món feliç)

 • lògica del guany i economia de consum: nous mercats terciaritzats: el gran negoci del narcotràfic: ¡¡el gran negoci del narcotràfic!!:  ampliacions dels mercats i noves drogues


No cal fer esment de les tensions polítiques  ni de les tensions culturals (estil de vida), efecte dels canvis demogràfics, econòmics i polítics


efectes

personals i familiars

 • dependència, cronicitat, mort...

 • problemes de salut, laborals i econòmics, i marginadors (estigmatitzadors, desorganitzadors vitals)

 • cost familiar afectiu i sentimental (ruptures familiars, problemes amb els fills i dels fills);

 • cost econòmic familiar

 • participació familiar a l'estigma , possible desorganització familiar:


"L’accentuacio per la il.legalitat": un doble efecte juridic i econòmic

el jurídic: el seu comerç està penalment castigat i per tant perseguit (eventualment àdhuc el consum)

l'econòmic: el desgavell del mercat. La manca d’adequada correspondència entre oferta i demanda encareix els preus,

 • enriquint assombrosament l'oferta: l'oferta macro és el narcotràfic -delinqüència no convencional- i l'oferta micro és el petit traficant -delinqüència convencional-

 • arruinant assombrosament la demanda i incrementant les probabilitats de que el consumidor hagi  de delinquir para aconseguir el diner que necessita per al seu consum.


"L’accentuacio per la il.legalitat", doncs


Genera una enorme riquesa negra o submergida, irracionalitzant el mercat i inflant els preus:

I a més, impossibilita el control de qualitat del producte (adulteració i sobredosis), incrementant així els costos sanitaris i epidemiològics

 

 L’ especificitat de les drogues il·legals radica, doncs, fonamentalment en el seu mercat

al ser il·legal és clandestí

al ser clandestí és irregular  

al ser irregular, no és racional (oferta i demanda no s’ajusten mútuament, el bé objecte del negoci és molt escàs, per tant molt car, i no té mai garantia de qualitat)

al no ser racional y els preus artificialment cars, l’oferta s’enriqueix delictivament i la demanda s’arruïna.

Finalment, un mercat irregular on no hi ha cap garantia ni control de qualitat és una agressió contra els drets dels consumidors

 

En síntesi:

1.- l'oferta (macro i micro) s'escapa de la fiscalitat dels estats I s'enriqueix en poder encarir els preus (i adulterar el producte).

2.- la demanda veu com s'incrementen les probabilitats que hagi de delinquir per al seu consum, i risca la seva salut per l'adulteració.

3.- política sanitària: les maneres de conseguir i usar les drogues s’han convertit en un problema de salut més gran que les pròpies drogues (adulteració: no se sap ben bé què es pren i sovint  els adulterants són pitjors que les pròpies drogues)

4- finalment, last but not least, atemoriment social (és la pesta del segle XXI), criminalització i delinqüència.

 

 

Present i futur

 

el present és de derrota:

El present és de derrota!: els estats estan sent derrotats pel narcotràfic.

Per tant, els estats gasten recursos humans i materials en una lluita que no poden guanyar (perquè el mercat del narcotràfic i la seva demanda són més potents que els estats).

I això passa només perquè s'han definit com a il·legals uns productes que no són més perillosos que altres que són legals.....

..... ¿És que ningú se’n recorda de l’immens fracàs de la llei seca?

Insistim-hi: constatem la derrota dels estats i l'expliquem: el poder (no només econòmic) del narcotràfic pot amb els estats i fins i tot els domina.

No hi ha res a fer: el narcotràfic sempre va per davant dels estats.

Combat perdut: “no comencis una guerra que no pots guanyar” Sun Tsu (si non é vero é bene trobato).

A la vista d'això:


Futur: com que la droga seguirà augmentant

Les tensions socials continuaran incrementant la necessitat del recurs a la droga (legal i il·legal)

 • Demogràficament: major població, distància entre generacions, migracions, urbanització : més conflictes i més previsibilitat del recurs a la droga

 • Econòmicament: lliure competència i economia anòmica, increment de la desigualtat i risc als mercats de treball, increment del consum: major probabilitat del recurs a drogues.

 • També econòmicament: probabilitat de descontrol: relació del narcotràfic amb altres activitats delictives al marge dels estats (ex. terrorisme, blanqueig de capital, corrupció, etc. )

 • Culturalment: l'hedonisme contemporani necessita la droga.


és necessària  la descriminalització i despenalització de totes les drogues


(És necessària  la descriminalització i despenalització de totes les drogues):

per raons econòmiques: la  racionalització de l'activitat econòmica ajustaria oferta i demanda,

per raons polítiques Els estats necessitaran molts diners després de les crisis d'aquests darrers anys (pandèmia i conflictes bèl.lics): la legalització suposa guanyar impostos (essent una mica demagògics: la d'hospitals i caps i metges i infermes i zeladors que es podrien pagar amb aquests impostos!!!)

Per raons de política de salut pública: la legalització suposa la racionalització de la producció (controls de qualiatat i desaparició de l'adulteració) i la reducció d'un factor de sobremortalitat específica (les sobredosis).


¿ho arribarem a veure això?

versión castellana


La mejor forma de luchar contra el narcotráfico es legalizarlo

 

 Vamos a verlo:

 

En todas las sociedades del mundo mundial y desde siempre, el recurso a la droga es un sistema para obtener bienestar, es decir salud. El uso de la droga ha sido y es un comportamiento normal en todas las sociedades desde que el mundo es mundo y parte del extranjero.

Tal y como decía Jervis: "en la cultura occidental contemporánea tienen difusión prácticamente universal cuatro tipos de drogas, hasta tal punto que la intoxicación crónica de dichas sustancias tiene carácter de epidemia: el alcohol, los psicofármacos, el tabaco y las bebidas que contienen cafeína. Es difícil imaginar qué es lo que sucedería en una gran ciudad de Occidente si un día desaparecerían de pronto estos cuatro tipos de drogas: probablemente la estructura social entera se tambalearía"

 

Ahora bien, existen dos casos en los que el recurso a la droga no aporta salud ni bienestar

     1. Cuando se tiene una relación excesiva hay adicción y dependencia.

     2. Cuando algunas drogas son ilegales.

 

Aquí sólo nos referimos a la ilegalidad:

 

Hay drogas legales -por ejemplo las cuatro antes mencionadas por Jervis- y drogas ilegales (también se las llama drogas institucionalizadas y no institucionalizadas):

 

las primeras

 •       están integradas en la cultura,

 •       tienen un mercado legal,

 •       están ± apoyadas y reconocidas socialmente (publicidad, sponsorización de manifestaciones de tipo cultural o deportivo),

 •       no dan miedo y no se las suele llamar "drogas".

 

las segundas

 •       no pertenecen a la cultura de pertenencia,

 •       no tienen un mercado legal,

 •       no están apoyadas y reconocidas socialmente,

 •       dan miedo y se las llama "drogas"...

 

La distinción entre legales e ilegales no depende de la peligrosidad porque hay drogas legales tanto o más peligrosas (y adictivas) que las ilegales.

 

 

Independientemente de los problemas de dependencia (que pueden darse con las drogas legales y las ilegales), la relación con la droga ilegal sufre un efecto perverso, que es la criminalización.

Otra cosa sería la discusión sobre la funcionalidad de tener drogas ilegales y drogaadictos depreciados/desviados/criminalizados:

 •      gracias a ellas/ellos existen los empresarios morales

 •      señalan los límites que no pueden traspasarse, y sirven de cohesión a los normales

 •      movilizan poderosos sentimientos colectivos... y

 •      pueden hacer de sus consumidores cabezas de turco de todos los males del mundo (cosa siempre muy útil)

 

 

  

Sociedad y droga, causas y efectos:

  

causas:

 

Existen varias explicaciones de la necesidad de la droga, por ejemplo las siguientes:

 • La sociedad es desigual y las relaciones sociales generan constantemente conflictos y contradicciones. El recurso a las drogas es una de las formas de afrontarlo.

 • La permanente tensión entre razón y emoción sobre todo en nuestras sociedades occidentales.

 

  

Viéndolo con más detalle y analizando sólo las dos primeras estructuras que son las más potentes (población y economía)

  

tensiones demográficas:

 • Incremento de la población: más gente para recursos escasos, y más intereses contrapuestos que generan tensiones y mayor probabilidad de uso de droga (legal e ilegal)

 • Más esperanza de vida: crecimiento de los grupos de edad y socialización transversal. Una cultura juvenil hermética se relaciona con la droga (legal e ilegal) de dos formas: o droga exploración (confrontación con el mundo) o droga explosión (desinhibición, hedonismo)

 • Más viejos: conservadurismo y medicalización  (creciente uso de la droga legal que puede llegar a la dependencia)

 • Migraciones y exclusión: alta probabilidad de trapicheo para poder sobrevivir (por ejemplo comerciando o consumiendo drogas)

    

 

Tensiones económicas:

 • Un sistema económico de libre competencia es estructuralmente anómico por la lógica de la ganancia y la tensión entre objetivos y medios: uso masivo de la droga legal y uso de las drogas ilegales de rendimiento y estatus

 • Un sistema económico de libre competencia es factor de desigualdad/exclusión: uso masivo de la droga ilegal (tráfico y consumo) y consumo de la legal

 • Un sistema económico de libre competencia es factor de anomia individual: uso masivo de la droga legal e ilegal (el “soma” de Huxley en el mundo feliz)

 • lógica de la ganancia y economía de consumo: nuevos mercados terciarizados: el gran negocio del narcotráfico: ¡¡el gran negocio del narcotráfico!!: ampliaciones de los mercados y nuevas drogas

 

 

No hace falta mencionar las tensiones políticas ni las tensiones culturales (estilo de vida), efecto de los cambios demográficos, económicos y políticos

 

 

efectos

 

personales y familiares

 

 • dependencia, cronicidad, muerte...

 • problemas de salud, laborales y económicos, y marginadores (estigmatizadores, desorganizadores vitales)

 • coste familiar afectivo y sentimental (rupturas familiares, problemas con los hijos y los hijos);

 • coste económico familiar

 • participación familiar en el estigma , posible desorganización familiar:

 

 

"La acentuación por la ilegalidad": un doble efecto jurídico y económico

 el jurídico: su comercio está penalmente castigado y por tanto perseguido (eventualmente aun el consumo)

 el económico: el desaguisado del mercado. La falta de adecuada correspondencia entre oferta y demanda encarece los precios,

 •  enriqueciendo asombrosamente la oferta: la oferta macro es el narcotráfico -delincuencia no convencional- y la oferta micro es el pequeño traficante -delincuencia convencional-

 •  arruinando asombrosamente la demanda e incrementando las probabilidades de que el consumidor tenga que delinquir para conseguir el dinero que necesita para su consumo.

 

 "La acentuación por la ilegalidad", pues

 

Genera una enorme riqueza negra o sumergida, irracionalizando el mercado e hinchando los precios:

 

Y además, imposibilita el control de calidad del producto (adulteración y sobredosis), incrementando así los costes sanitarios y epidemiológicos

 

La especificidad de las drogas ilegales radica, pues, fundamentalmente en su mercado

al ser ilegal es clandestino

al ser clandestino es irregular

al ser irregular, no es racional (oferta y demanda no se ajustan mutuamente, el bien objeto del negocio es muy escaso, por consiguiente muy caro, y no tiene nunca garantía de calidad)

al no ser racional y los precios artificialmente caros, la oferta se enriquece delictivamente y la demanda se arruina.

Por último, un mercado irregular donde no hay ninguna garantía ni control de calidad es una agresión contra los derechos de los consumidores

 

En síntesis:

 

1.- la oferta (macro y micro) se escapa de la fiscalidad de los estados y se enriquece al poder encarecer los precios (y adulterar el producto).

 

2.- la demanda ve cómo se incrementan las probabilidades que deba delinquir para su consumo, y arriesga su salud por la adulteración.

 

3.- política sanitaria: las maneras de conseguir y usar las drogas se han convertido en un mayor problema de salud que las propias drogas (adulteración: no se sabe muy bien qué se toma ya menudo los adulterantes son peores que las propias drogas )

 

4- finalmente, last but not least, atemorización social (es la peste del siglo XXI), criminalización y delincuencia.

 

 

 

Presente y futuro

  

el presente es de derrota:

 

¡El presente es de derrota!: los estados están siendo derrotados por el narcotráfico.

 

Por tanto, los estados gastan recursos humanos y materiales en una lucha que no pueden ganar (porque el mercado del narcotráfico y su demanda son más potentes que los estados).

 

Y esto ocurre sólo porque se han definido como ilegales unos productos que no son más peligrosos que otros que son legales...... o..... ¿Es que nadie se acuerda del inmenso fracaso de la ley seca?

 

Insistimos: constatamos la derrota de los estados y la explicamos: el poder (no sólo económico) del narcotráfico puede con los estados e incluso los domina.

 

No hay nada que hacer: el narcotráfico siempre va por delante de los estados.

 

Combate perdido: “no empieces una guerra que no puedes ganar” Sun Tsu (si no é vero é bene trobato).

 

A la vista de esto:

 


Futuro: como la droga seguirá aumentando

 

Las tensiones sociales continuarán incrementando la necesidad del recurso a la droga (legal e ilegal)

 •  Demográficamente: mayor población, distancia entre generaciones, migraciones, urbanización: más conflictos y más previsibilidad del recurso a la droga

 •  Económicamente: libre competencia y economía anómica, incremento de la desigualdad y riesgo en los mercados de trabajo, incremento del consumo: mayor probabilidad del recurso a drogas.

 •  También económicamente:  descontrol: relación del narcotráfico con otras actividades delictivas al margen de los estados (ej. terrorismo, blanqueo de capital, corrupción, etc.)

 •  Culturalmente: el hedonismo contemporáneo necesita la droga.

 

 

es necesaria la descriminalización y despenalización de todas las drogas

 

(Es necesaria la descriminalización y despenalización de todas las drogas):

 

por razones económicas: la racionalización de la actividad económica ajustaría oferta y demanda,

 por razones políticas: los estados necesitarán mucho dinero después de las crisis de estos últimos años (pandemia y conflictos bélicos): la legalización supone ganar dinero público con los impuestos (siendo algo demagógicos :¡¡¡¡¡ la de hospitales y médicos y enfermas y celadores que se podrían pagar con estos impuestos!!!) 

Por razones de política de salud pública: la legalización supone la racionalización de la producción (controles de calidad y desaparición de la adulteración) y la reducción de un factor de sobremortalidad específica (las sobredosis). 

 

 

¿lo llegaremos a ver?
0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

agricultores: los palestinos de Europa

Desaparición, eliminación, exterminio, holocausto. Exactamente esto es lo que le espera al campo europeo. Exactamente como a los palestinos. Exactamente un futuro negro y sin vuelta de hoja. Y esto es

pagesos: els palestins d’Europa

Desaparició, eliminació, extermini, holocaust. Exactament això és que li espera a la pagesia europea. Exactament com als palestins. Exactament un futur negre i no hi ha volta de full. I això és així p

Comments


bottom of page